Algemene informatie

Informatie naar aanleiding van regelgeving van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA):

De naam van het kantoor: Mr. M.J. Hillen, advocaat
Het kantoor is een eenmanszaak, bezoekadres Overtoom 81-83 in Amsterdam of een af te spreken locatie in Haarlem zuid.
Het kvk nummer is: 34378708, btw id nummer: NL001726942B02.
Het kantoor beschikt over een kantoorhandboek en een klachtenregeling.

Mr M.J. Hillen is als advocaat ingeschreven bij NOVA;
Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070-3353535, info@advocatenorde.nl.

Op overeenkomsten met Mr M.J. Hillen is Nederlands recht van toepassing en de bevoegde rechter is de rechter (rechtbank) in Amsterdam.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is aangegaan bij AIG Europe Limited tot een bedrag van 500.000 euro. Bereikbaar via Aon Nederland CV, Postbus 1710, 3800 BS Amersfoort, 088 - 34 34 770.
Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart één jaar na de dag waarop de cliënt met eventuele schade bekend is geworden en vervalt uiterlijk na drie jaar.

Van vaste cliënten heeft het kantoor de beschikking over een afschrift van een geldig indentiteits bewijs van de volgens uittreksels handelsregister uiteindelijke belanghebbende(n). Van particulieren (werknemers) wordt eveneens een afschrift van een geldig identiteits bewijs bewaard.

Het kantoor respecteert uw privacy en verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens worden verwerkt om u als advocaat bij te staan voor advisering en procedures en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Het kantoor heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, schade, aanpassing of bekendmaking. Nadere informatie wordt op verzoek aan de cliënt verstrekt.

Na sluiting van een dossier wordt het dossier na 7 jaren vernietigd.

Bij het aanvaarden van een opdracht wordt aan de cliënt een bevestigings brief gezonden, voor akkoord door de cliënt te ondertekenen. In de brief zijn onder meer genoteerd: de feiten, de gemaakte afspraken wat betreft de werkzaamheden, het uur tarief, de declaraties met bijbehorende specificaties en een beperking van de aansprakelijkheid.

Het kantoor beschikt niet over een bankrekening voor zogenaamde derdengelden en evenmin over een stichting beheer derdengelden, neemt geen derdengelden in ontvangst en evenmin contant geld ter betaling van een declaratie.
Een door een wederpartij verschuldigd bedrag wordt door de wederpartij rechtstreeks aan de cliënt betaald, tenzij in overleg met de cliënt een deurwaarder naar aanleiding van een vonnis in opdracht van het kantoor een bedrag incasseert. Dan zal de deurwaarder het desbetreffende bedrag rechtstreeks aan de cliënt voldoen.Home Contact